Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II Przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 23

Dyrektor Ośrodka Kultury Wolin
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 23

           1.Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości - lokalu użytkowego o powierzchni 27,5m²  w skład którego wchodzi pomieszczenie barku i zaplecza kuchennego z możliwością korzystania z toalet, oraz sali kawiarnianej położony w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ulicy Zamkowej 23. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej i kulturalnej.   Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. 

            2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:
Cena wywoławcza  miesięcznego czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi  28 zł/m². Czynsz płatny miesięcznie z dołu do 10 dnia roboczego za poprzedni miesiąc. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca  lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz nieczystości stałych i regulować te należności według obowiązujących cen.
Poza czynszem za najem  Najemca ponosi koszty dodatkowe za które, uważa się w szczególności:

 • koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków - wg wskazań licznika;
 • dostawy energii elektrycznej - wg wskazań licznika, przy czym odczyty będą odbywały się każdorazowo w obecności pracownika Wynajmującego;
 • koszty ogrzewania gazowego - wg wskazań licznika proporcjonalnie do powierzchni przedmiotu najmu w stosunku do ogólnej powierzchni użytkowej nieruchomości
 • koszty związane z utrzymaniem kawiarni zgodnie z zarządzeniem dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin.

Koszty te będą rozliczane na podstawie odrębnych zarządzeń.

 

            3. Termin przetargu 17.10.2016.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Wolin ul Zamkowa 23 o godzinie 1000

            4. Udział w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w kwocie 154  zł na konto Ośrodka Kultury Gminy Wolin nr 93 9393 0000 0000 1759 2000 0010  w Bank Spółdzielczy w Wolinie najpóźniej do dnia 14.10.2016 r. Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Ośrodka Kultury Gminy Wolin, lub w kasie do dnia 14.10.2016r.
Oferty należy składać do dnia 14 października 2016 r. w sekretariacie Ośrodka Kultury Gminy Wolin, ul. Zamkowa 23 Wolin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ II przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 23”

 

Pisemna oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2)  proponowaną wysokość czynszu za najem 1m² powierzchni lokalu,
3)  oświadczenie, że referent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) dowód wpłaty wadium,
5) datę sporządzenia oferty.
Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

            5. Kryteria wyboru oferty:
Najwyższa proponowana cena czynszu  za najem 1m² powierzchni lokalu. Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu do 10 dnia roboczego  za poprzedni miesiąc

           6. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:
Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Wolin , ul Zamkowa 23 lub telefonicznie pod nr 91 3220871, 91 3220873.

    

Regulamin
II przetargu nieograniczonego pisemnego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23

§1

 1. Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości - lokalu użytkowego o powierzchni 27,5m²w skład którego wchodzi pomieszczenie barku i zaplecza kuchennego z możliwością korzystania z toalet oraz sali kawiarniane, położony w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ulicy Zamkowej 23. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do 6 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej i kulturalnej.   Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Najemca będzie miał zagwarantowaną w umowie najmu możliwość korzystania wspólnie z Wynajmującym z sali kawiarnianej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalnej.
 2. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014 r. poz. 1490).

§2

 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, w dniu 17 października 2016 roku o godz. 10-tej w Ośrodku Kultury Gminy Wolin pokój nr 3.
 2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin.

§3

 1. Nieruchomość -lokal użytkowy dotychczas był wykorzystywany jako  kawiarnia.
 2. Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

§4

 1. Cena najmu nieruchomości została określona na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin w sprawie ceny za najem nieruchomości – lokalu użytkowego
 2.  Cena wywoławcza na najem nieruchomości równa jest cenie ustalonej w zarządzeniu dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin i wynosi 28 zł. netto za m2 co daję kwotę 770 zł. netto
 3. Wadium stanowi 20% ustalonej ceny i wynosi 154 zł.

§5

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w kwocie 154 zł na konto Ośrodka Kultury Gminy Wolin nr 93 9393 0000 0000 1759 2000 0010  w Bank Spółdzielczy w Wolinie najpóźniej do dnia 14.10.2016 r. Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Ośrodka Kultury Gminy Wolin, lub w kasie do dnia 14.10.2016r.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, lub dołączyć go do oferty.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu albo zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 7 dni.
 3. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta uczestnika przetargu.
 4. Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości.

§6

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.

§7

Ogłoszenie o przetargu na wymienioną w §1 nieruchomość zostało umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Wolin, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone na informacyjnych  portalach internetowych .

§8

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. oferowaną cenę najmu,
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 23”

§9

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 3. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg i przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium.
 5. Otwiera koperty z ofertami i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty.
 6. Przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłaszane przez oferentów.
 7. Weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
 8. Zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 9. Po przeprowadzonym przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.

§10

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych wyżej dla oferty lub dane te są niekompletne,
 4. do ofert nie załączono dowodów wpłaty wymaganego wadium,
 5. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

§11

Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.

§12

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich, lub nie wybiera żadnej z nich w przypadku:

 1. złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty,
 2. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa w pkt. 1 o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert,
 3. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,
 4. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§13

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

§14

 1. Na przeprowadzony przetarg można w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu wnieść skargę do Burmistrza Gminy Wolin
 2. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje czynności związane z najmem nieruchomości.
 3. Burmistrz rozpatruje skargę w terminie 7 dni.
 4. Organ może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych, lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
 5. Po rozpatrzeniu skargi organ wykonawczy zawiadamia skarżącego i wywiesza w swojej siedzibie na okres 7 dni informację o sposobie jej rozstrzygnięcia.

§15

W przypadku nie zaskarżenia czynności przetargowej informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń OKG Wolin oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych OKG Wolin przez 7 dni.

§16

Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§17

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może przeprowadzić drugi przetarg.

§18

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

§19

 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wyznaczony termin zawarcia umowy dzierżawy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§20

Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §19 regulaminu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§21

 1. Cena osiągnięta w przetargu, pomnożona przez powierzchnię lokalu będzie stanowić czynsz miesięczny najmu lokalu.
 2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za najem najpóźniej do 10 dnia roboczego za poprzedni miesiąc.

 

§22

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

§23

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.

§24

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 2014 r. poz. 1490) a także Kodeksu Cywilnego.

Wolin dnia 09.09.2016.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kulikow 09-09-2016 13:43:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kulikow 09-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kulikow 09-09-2016 13:46:44